Parterapi

Illustration av vågor

I nära relationer är det vanligt att stöta på utmaningar då och då. Kanske tampas ni med kommunikationssvårigheter, upprepade konflikter eller andra problem som kan vara svåra att lösa på egen hand.

Familjepsykologerna erbjuder parterapi (eller relationsterapi om ni är fler än två), där vi tillsammans utforskar och löser problem som ni vill ha hjälp med. Vi fokuserar på att förbättra kommunikationen mellan er, att identifiera tankar, känslor och beteendemönster som utgör hinder i relationen och strävar efter att hitta hjälpsamma förhållningssätt framåt.

Målen med parterapi kan variera, men oftast strävar man efter att uppnå ökad förståelse och tillfredsställelse i relationen. Att trivas i förhållandet är avgörande för ens eget välbefinnande. Om ni har barn påverkas även barnens välmående positivt av föräldrar eller vuxna som trivs tillsammans och är stöttande mot varandra.

2 200 kr för 75 minuter.

Föräldrastöd

Barn utklädda till superhjältar

Att vara förälder är inte alltid en enkel uppgift. De flesta föräldrar står inför situationer och dilemman där det är svårt att veta hur man bör agera. Familjer hamnar ibland i beteendemönster som kan vara svåra att bryta. För att hantera dessa situationer kan föräldrastödjande samtal vara till stor hjälp.

Familjepsykologerna erbjuder föräldrastöd som bygger på principer från KBT. Vi arbetar med att lösa problemsituationer och hjälper föräldrar till ökad förståelse för barnets beteenden och behov. Vi fokuserar även på hur föräldrar via sina egna beteenden kan bemöta, stötta och anpassa för barnet på ett sätt som gör att vardagen fungerar bättre. Föräldrastöd kan även vara hjälpsamt för nyblivna föräldrar, eftersom denna period i livet är extra känslig.

Huvuddelen av samtalen sker mellan föräldrar och psykolog, men det kan ibland vara nödvändigt att psykologen träffar barnet för en bedömning eller att barnet deltar vid ett eller flera samtal.

1 600 kr för 50 minuter.

KBT för tonåringar

Japansk träd

Tonårstiden är ofta turbulent och det är vanligt att reagera med oro, ångest, ilska, stress eller nedstämdhet. Ibland kan svåra känslor bli så pass plågsamma att man behöver stöd och hjälp. Psykologisk behandling är vanligtvis effektivt i sådana lägen. Vi är vana att träffa tonåringar med olika slags problematik, även de som inte vet varför de mår dåligt eller de med svårigheter av något slag.

Tonåringar har i större utsträckning än yngre barn möjlighet att tillgodogöra sig individuell behandling. Ofta involveras föräldrarna, men om man som tonåring vill prata enskilt har psykologen sekretess även mot föräldrarna, så länge det inte framkommer att något riskfyllt pågår eller någon blir utsatt eller är i fara.

Tillsammans kommer vi överens om hur behandlingen bäst läggs upp utifrån vår bedömning och era förutsättningar.

1 600 kr för 50 minuter.

KBT för barn

Glatt barn utklädd till superhjälte

Det är vanligt att barn känner sig oroliga, nedstämda, stressade, att de är mycket arga, rädda eller ängsliga. Om sådana känslor kommer ofta eller är starka kan barnet må dåligt och vardagen kan bli svår. Som förälder kan det i dessa lägen vara svårt att veta hur man ska göra. Ska man låta barnet slippa eller utmana, ska man hålla hårt på regler eller låta barnet välja? 

Vi på Familjepsykologerna har lång erfarenhet av att hjälpa barn som mår dåligt. Vår behandling utgår ifrån forskning och vi är vana att prata även med barn som har svårt att sätta ord på sina tankar och känslor. 

Ni som föräldrar deltar i behandlingen och får lära er hur ni på bästa sätt kan stötta ert barn i vardagen och i svåra situationer.

Tillsammans kommer vi överens om hur behandlingen läggs upp utifrån vår bedömning och era förutsättningar.

1 600 kr för 50 minuter.